INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Comunicate din oficiu de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Lt.col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj

– conform Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 Privind liberul acces la informațiile de interes public, art. 5 alin. (1) –

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea inspectoratului: Hotărârea Guvernului României nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste (publicată în Monitorul Oficial nr. 885 din 28 septembrie 2004).

Structura organizatorică:

În cadrul inspectoratului funcționează ca stucturi specializate:

Centrul Operațional Județean, care îndeplinește permanent funcțiile de monitorizare, evaluare, înștiințare, avertizare, prealarmare, alertare și coordonare tehnică operațională a intervențiilor pentru gestionarea situațiilor de urgență. Inspecția de prevenire, care îndeplinește funcțiile de reglementare, avizare/autorizare, informare publică, îndrumare și control privind prevenirea situațiilor de urgență, precum și pregătirea populației privind comportarea în situații de urgență.

Structuri de intervenție:

Detașamente:

Detașamentul de Pompieri Tg-Jiu;

Detașamentul de Pompieri Motru;

Secţii:

Secţia de Pompieri Turceni;

Gărzi de intervenţie:

Garda de Intervenţie Bumbeşti-Jiu;

Garda de Intervenţie Novaci;

Garda de Intervenţie Tismana;

Garda de Intervenţie Hurezani.

Structuri de suport logistic;

Alte structuri funcționale.

Atribuții:

a. planifică și desfășoară inspecții, controale, verificări și alte acțiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale și stabilește măsurile necesare pentru creșterea nivelului de securitate al cetățenilor și bunurilor;

b. elaborează studii, prognoze și analize statistice privind natura și frecvența situațiilor de urgență produse și propune măsuri în baza cocluziilor rezultate din acestea;

c. desfășoară activități de informare publică pentru cunoașterea de către cetățeni a tipurilor de risc specifice zonei de competență, măsurilor de prevenire, precum și a conduitei de urmat pe timpul situațiilor de urgență;

d. participă la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competență și avizează dispozițiile în domeniul prevenirii și intervenției în situații de urgență, emise de autoritățile publice locale și cele deconcentrate/descentralizate;

e. emite avize și autorizații în condițiile legii;

f. monitorizează și evaluează tipurile de risc;

g. participă la elaborarea și derularea programelor pentru pregătirea autorităților, serviciilor de urgență voluntare și private, precum și a populației;

h. execută, cu forțe proprii sau în cooperare, operațiuni și activități de înștiințare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaștere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistență medicală de urgență, stingere a incendiilor, depoluare, protecție N.B.C. și decontaminare, filtrare și transport de apă, iluminat, asanare de muniție nexeplodată, protecție a bunurilor materiale și valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supraviețuirea populației afectate și alte măsuri de protecție a cetățenilor în caz de situații de urgență;

i. controlează și îndrumă structurile subordonate, serviciile pubice și private de urgență;

j. participă la identificarea resurselor umane și materialelor disponibile pentru răspuns în situații de urgență și ține evidența acestora;

k. stabilește concepția de intervenție și elaborează/coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;

l. avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgență voluntare și private;

m. planifică și desfășoară exerciții, aplicații și alte activități de pregătire, pentru verificarea viabilității documentelor operative;
n. participă cu grupări operative/solicită sprijinul grupărilor operative stabilite și aprobate pentru/la intervenții în zona/în afara zonei de competență;

o. participă la acțiuni de pregătire și intervenție în afara teritoriului național, în baza acordurilor la care statul român este parte;

p. participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condițiilor și împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor și dezastrelor;

q. stabilește împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;

r. controlează respectarea criteriilor de performanță, stabilite în condițiile legii, în organizarea și dotarea serviciilor voluntare și private, precum și activitatea acestora;

s. constată și sancționează, prin personalul desemnat, încălcarea dispozițiilor legale din domeniul de competență;

t. desfășoară activități privind soluționarea petițiilor în domeniul specific;

u. asigură informarea organelor competente și raportarea acțiunilor desfășurate, conform reglementărilor specifice;

v. încheie, după terminarea operațiunilor de intervenție, documentele stabilite potrivit regulamentului prevăzut la art. 13;

w. îndeplinește alte sarcini prevăzute prin lege. Progam de audiențe:

Numele și prenumele persoanelor din conducerea inspectoratului și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

Locotenent colonel Malacu Augustin – Inspector șef;

Locotenent colonel Gâlmă Viorel – Împuternicit prim adjunct al inspectorului șef;

Locotenent colonel Şuţă Traian – Adjunct al inspectorului șef;

Plutonier major Chisim Florin – Subofiţer în cadrul Compartimentului Informare și Relații Publice.

Coordonate de contact:

Denumirea:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Lt.col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj Adresa: Sediul – str. Calea Bucureşti, nr. 9J, Tg-Jiu, judeţul Gorj

Telefon:

0253 211 212

Fax:

0253 211 706

E-mail:

office@isugorj.ro

Sursele financiare, bugetul:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Lt.col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj este ordonator terțiar de credite în subordinea ordonatorului secundar de credite (reprezentat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) ce repartizează credite bugetare pe articolele și alineatele clasificației economice aprobate prin O.M.F.P. nr. 1025/2005.

Surse de finanțare:

• bugetul de stat;

• donații și sponzorizări conform:

• privind donațiile și sponsorizările în M.I.;

• privind modificarea și completarea O.M.I. nr. 340 din 01.11.2002 privind donațiile și sponsorizările în Ministerul de Interne;

• pentru completarea O.M.I. nr. 340 din 01.11.2002 privind donațiile și sponsorizările în Ministerul de Interne, modificat și completat prin O.M.I. nr. 381 din 27.01.2003;

• pentru modificarea O.M.I. nr. 340 din 01.11.2002 privind donațiile și sponsorizările în Ministerul de Interne, cu modificările ulterioare;

• pentru modificarea O.M.I. nr. 340/2002 privind donațiile și sponsorizările în Ministerul de Interne.

Programe și strategii:

• Pregătirea preventivă și protecția prioritară a populației;

• Realizarea condițiilor necesare supraviețuirii în situații de urgență;,

• Participarea la protecția valorilor culturale, athivistice, de patrimoniu și a bunurilor materiale, precum și a mediului;

• Desfășurarea pregătirii profesionale a personalului organismelor specializate și serviciilor de urgență;

• Organizarea și executarea intervenției operative pentru limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență;

• Constituirea rezervelor de resurse financiare și tehnico-materiale specifice.

Lista cu documentele de interes public:

– rapoarte și procese verbale de intervenție;

– analiza intervențiilor;

– normative de specialitate;

– statistici privind activitatea de prevenire și intervenție;

– avize, autorizații, puncte de vedere;

– rezultatele inspecțiilor, controalelor și verificărilor în obiective, sancțiuni aplicate, ș.a.

Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate:

Refuzul implicit sau tacit al angajatului desemnat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Lt.col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

Împotriva acestui refuz se poate depune reclamație adresată Inspectorului Șef în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată. Dacă, după cercetarea administrativă , reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de acces public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor luate împotriva celui vinovat.

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut în art. 7 al legii. Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale. Hotărârea tribunalului este supusă recursului. Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă. Atât plângerea, cât și apelul se judecă în instanță în procedură de urgență și sunt scutite de taxă de timbru.

Hotărârea Guvernului României nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste (publicată în Monitorul Oficial nr. 885 din 28 septembrie 2004).